Xtalin Mérnöki Tervező Kft.

Csepreg, Magyarország

Csepregi székhelyű, budapesti telephellyel rendelkező vállalkozás, a projekt koordinátora.

Az Xtalin Kft. 2010 óta fejleszt elektronikai eszközöket, villamos hajtású járműves rendszereket hazai és külföldi partnerei számára egyaránt. Magyarországon egyedülálló az Xtalin Kft. színvonala a területen. Az Xtalin Kft. kiváló műszaki referenciái az elektronikai tananyag készítésének szempontjából kiemelten fontosak, hiszen ezek biztosítják a gyakorlatban is alkalmazható, életszerű gyakorlati példákkal tarkított, helyes elméleti alapokon nyugvó tananyag létrejöttét.

 

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Szombathely, Magyarország

Típus: általános iskola, nyolcosztályos gimnázium, négyosztályos gimnázium

9-12. osztályos diákok száma: 399 fő

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely egyik legkeresettebb oktatási intézménye, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorló iskolája 12 évfolyammal, amelyben meghatározó profil a nyolc és a négy évfolyamos gimnázium.

Az egész iskola pedagógiai programjának két fontos pillére az érték-, illetve személyiségközpontú nevelési irányultság, valamint a teljesítményelv. Ez olyan iskolai légkört jelent, amelyben a személyiség, a tehetség, a tudás, a szorgalom tiszteletet élvez, és alapvetően fontos a tanárok és a diákok együttműködése. A gimnázium tantervében a klasszikus humán tárgyak és a praktikus természettudományos ismeretek, idegen nyelvek egyensúlya a meghatározó; a tehetséggondozás pedig kiemelten fontos terület.

Az iskolai oktatómunkának kiemelkedően sikeres területei a természettudományok, a matematika, számítástechnika, idegen nyelvek, az anyanyelv és irodalom, valamint a történelem. Az eredményeket a belső vizsgarendszeren, az imponáló egyetemi felvételi arányokon túl az is hitelesíti, hogy a diákok az említett területeken kiemelkedően szerepelnek megyei, országos és nemzetközi versenyeken.

A minőségi oktatás mellett az iskola fontosnak tartja, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való együttműködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is megismerjenek, begyakoroljanak - ez a sikeres felnőtt élethez legalább olyan fontos, mint a korszerű tudás. A komoly munka mellett színes diákélet és gazdag sportolási lehetőség is biztosított. A diákok többségében magasan kvalifikált, az egyetem módszertani és egyéb kutatásaiban is részt vállaló pedagógusok irányításával tanulnak, a közös munkában kialakuló szellemiség az iskola legfőbb erőssége. Az intézmény egyben továbbképző központként is funkcionál, az egyetemmel közösen működtetett továbbképzéseken évente számos pedagógus fordul meg. Így az iskola meglehetősen nagy szakmai és társadalmi nyilvánosság előtt éli mindennapos életét.

Az iskola felszereltségében is alkalmazkodik a korszerű oktatás támasztotta követelményekhez. Az intézményben 32 osztályterem, 5 szaktanterem, 3 egységből álló laborkomplexum, 35 ezres könyvtár, 2 tornacsarnok, uszoda, valamint a rendezvényterem biztosítja, hogy az iskolai munka a megfelelő tárgyi feltételek között folyjék, illetve, hogy városi rendezvényeket is befogadhasson a Bolyai.

 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Marosvásárhely, Románia

Típus: általános iskola 0-4 osztály, gimnázium 5-8 osztály, líceum 9-12 osztályok

9-12. osztályos diákok száma: 979 fő

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elmélet Líceum a stratégiai partnerség legnagyobb intézménye. A marosvásárhelyi Református Kollégiumot 1557-ben alapították. Bolyai Farkas 1804-től volt a matematika–fizika–kémia tanszék professzora, halálának 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés-sorozaton jelentették be, hogy az ősi iskola felveszi leghíresebb professzorának nevét. Az iskola célja: a hit cselekvő erővé alakítása, ami az alapításkor kitűzött célokkal cseng egybe.

A fizika katedra fő célkitűzése – a modern, logikus gondolkodásmód átadása mellett – megértetni a diákokkal a fizika fontos szerepét a természet megismerésében, rávezetni az alkalmazások gyakorlati jelentőségére, valamint tárgyi ismeretekkel és alapvető készségek kialakításával felkészíteni a diákokat a szakirányú továbbtanulásra. A klasszikus tanítási módszerek mellett fontos szerepet kap a kísérletezés, a természet tudatos vallatása, aminek Bolyai Farkasig visszanyúló hagyományai vannak iskolánkban. Ha a vizsgált jelenség túl gyors–lassú, túl drága, túl veszélyes, túl bonyolult, vagy nincs hozzá eszköz, akkor számítógépes szimulációk, programok, mobiltelefonos applikációk, webkamerás mérések használata teszi még érdekesebbé és színesebbé a tanítást.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban évfolyamonként két-két informatika szakosztály működik: egy matematika-informatika, intenzív angol és egy matematika-informatika, intenzív informatika tagozatos osztály. Ezekben az osztályokban a diákok elméleti és gyakorlati órákon sajátíthatják el az informatikát. A szakosztályokban tanuló diákok a C/C++ programozási nyelvet sajátítják el. XII.-ben adatbáziskezelést és dinamikus weblapszerkesztést tanulhatnak, sajátos fejlesztőkörnyezetben (Oracle, MySql, PHP nyelveken). Az oktatás négy korszerűen felszerelt informatika szakteremben folyik. Minden diák - profiltól függetlenül - a számítástechnika alapjait az Információ és kommunikáció technológiája tantárgy keretében sajátítja el. A diákok a számítástechnikában való jártasságukat a kötelező órán kívül választott tantárgy keretében is fejleszthetik, ezáltal betekintést nyerhetnek a weboldalkészítés rejtelmeibe, megtanulhatják a hálózatkezelés és a képfeldolgozás technikáit, robotokat vezérelhetnek. A megmérettetés a Bolyai Líceum által kínált lehetősége a Romániai magyar tannyelvű középiskolák országos tantárgyversenye keretében zajló Kalkulusz verseny, melyet programozói és alkalmazói kategóriákban szerveznek. Iskolában ECDL-központ működik, az informatika szakos tanárok Certiport és Oracle oktatói minősítéssel rendelkeznek.

Az intézmény céljai között kiemelt fontosságú a diákok versenyképességének fejlesztése, melynek egy alapvető eszköze lehet a tervezett elektronikai tananyag felhasználása.

 

Selye János Gimnázium

Komárom, Szlovákia

Típus: négy-, és nyolcosztályos gimnázium

9-12. osztályos diákok száma: 470 fő

A Selye János Gimnázium a szlovákiai magyar középfokú oktatás egyik legfontosabb intézménye, Szlovákiának 1950 óta napjainkig a legnagyobb diáklétszámmal büszkélkedő magyar tanítási nyelvű gimnáziuma. Az 1649-ben alapított jezsuita, később bencés gimnázium utódja. 1994-ben vette fel egykori híres diákjának, Selye János stresszkutatónak a nevét. Nem csak Komárom városa, hanem a szélesebb régió életében is rendkívül fontos küldetést tölt be a Selye János Gimnázium. A gimnáziumba az egész szlovákiai magyar nyelvterületről érkeznek diákok, kollégium is tartozik hozzá. Az oktatási intézményben számtalan híres tanár oktatott, de az iskola arra is méltán lehet büszke, hogy falai közül sok elismert közéleti személyiség került ki.

A Selye gimnázium a nyitrai kerület legeredményesebb magyar középiskolája, benne 22 osztályban majdnem 600 diák tanul (2016/2017-es adat), akik közül sokan kerületi és országos versenyek győztesei több tantárgyból. Az iskola diákjai az 1980-as évek derekától rendszerességgel képviselik Szlovákiát a nemzetközi Fizika és Matematika Diákolimpiákon részt vevő válogatott csapatok tagjaiként. Az itt végzett diákok több mint 90%-a tanul tovább felsőoktatási intézményekben. Az intézmény falai közt lehetőség nyílik hivatalos felsőfokú német nyelvvizsgát tenni. A német nyelv mellett a diákok angol és spanyol nyelvet is tanulhatnak.

Az iskola többek között számítógépes, természettudományi és nyelvi szaktantermekkel is rendelkezik, melyek kiváló helyszínként szolgálnak majd az elektronikai tananyag fejlesztésének, tesztelésének. Négy informatika-szaktanterem szolgálja a tanulókat a legmodernebb felszerelésekkel, 50 számítógéppel. Az iskolában nagy figyelemmel és szakmai igényességgel tartják meg a legkülönfélébb szakköröket is, úgy mint: matematika, fizika, internet- és weblapkészítői kör, biológia, kémia, geográfia, magyar és szlovák nyelvi, angol, német és spanyol társalgás, történelem, honismereti szakkör, bölcsészönképző kör, énekkar, Gimisz iskolai színjátszó kör, sportkörök, filmklub.

 

Pro Ratio Alapítvány

Somorja, Szlovákia

Típus: alapítvány

Az alapítványt 1994 novemberében hozták létre. Többek között 2005-től az alapítvány anyagi támogatásának köszönhetően a Madách Imre Gimnáziumban sikerült a tantermeket modern információs rendszerekkel felszerelni, modern digitális tananyagok, tankönyvek segítségével folyik az oktatás, a diákok tanulmányi- és sport versenyeken vehetnek részt, a legeredményesebb diákok jutalomban részesülnek, a diákok tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt.

 

Pro Ratio Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre Gimnázium

Somorja, Szlovákia

Típus: négy-, és nyolcosztályos gimnázium

9-12. osztályos diákok száma: 115 fő

A somorjai Madách Imre Gimnázium a felső-csallóközi régió elismert, félévszázados múltra visszatekintő középfokú intézménye. Célja, hogy diákjai értékes emberi kapcsolatok birtokában, művelt, több nyelvet beszélő, a sportban és a művészetekben is jártas emberként hagyják el oktatási intézményüket. Az iskolában folyó oktatást hatékonyan támogatja Pro Ratio Alapítvány és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének helyi alapszervezete.

A színvonalas nevelő-oktató munka megvalósítását jól felszerelt szaktantermek teszik lehetővé. Minden szak- és tanteremben található projektor. Az aktív táblával felszerelt informatika és matematika termek lehetőséget nyújtanak diákjaiknak az információs és kommunikációs technológiák alkalmazására és a folyamatos internethasználatra. Az iskola jelenleg a következő szakköri lehetőségeket biztosítja tanulói számára: matematika, programozás, kémia, biológia, elsősegély, földrajz, történelem, irodalom, esztétika, íjászat, sport. A szaktantermek és a díszterem együtt lehetővé teszik az elektronikai tananyag fejlesztését, tesztelését az intézményben.